Formandsberetning NYT Stevns  – og efterfølgende gennemgang af regnskab ved Generalforsamling d. 6. marts 2019

2018 var det første år, hvor NYT Stevns sad med de 2 folkevalgte repræsentanter, Jørgen og Mogens, i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

Efter den noget turbulente konstituering ved kommunalvalget i 2017, blev resultatet at NYT Stevns blev en del af oppositionen og det er jeg godt tilfreds med, set ud fra at tingene har udviklet sig som de har.

Det er mit klare indtryk, at man både i kommunalbestyrelsen og i befolkningen har lagt mærke til NYT Stevns.

Jeg har selv fulgt de fleste kommunalbestyrelsesmøder på tæt hold og været til stede i salen, hvor jeg til tider har oplevet en mindre god stemning. Jeg undrer mig over om det kodeksmøde kommunalbestyrelsen holdt på Vallø Slot i foråret 2018 har haft nogen som helst effekt. Det er ikke min oplevelse.

Det helt store tema det forgangne år har været Stevns Kommunes økonomiske situation og den økonomiske kurs som borgmesteren sammen med partierne i flertallet har lagt, med store, endog meget store budget overskridelser, og med et flertalsbudget for 2019, hvor der kalkuleres bevidst med et kassetræk på 22,3 mio.kr som siden budget vedtagelsen i oktober 2018 er steget til 30 mio. kr. Jeg siger, det er bevidst, fordi borgmesteren allerede d. 7. september meldte ud i pressen, at hun aflyste besparelser og tog pengene op af kassen, herunder at hun satsede på midler fra fattigdomspuljen ved på den måde at mindske kassebeholdningen. En holdning, vi i NYT Stevns ikke deler. Fattigdomspuljen er beregnet til kommuner, der virkelig har brug for den grundet store sociale udgifter og lave skatteindtægter – ikke for kommuner, som Stevns der før det nye flertal overtog magten, altid har haft en solid økonomi.

Den alvorlige situation blev undervejs løbende drøftet i NYT Stevns bestyrelse efter oplæg fra vores 2 repræsentanter i KB, Jørgen og Mogens.

En situation vi under ingen omstændigheder kunne se NYT Stevns i, og undrende så til at Venstre og Konservative var en del af en sådan aftale.

Vi kunne konstatere, at rettidig omhu ikke var en del af borgmesterens og flertallets strategi og der var da også fuld overensstemmelse imellem bestyrelse og KB medlemmerne om, at NYT Stevns på ingen måde kunne indgå i et budgetforlig for 2019 på de præmisser.

Vi valgte at lave vores eget budget. Et budget der balancerede mellem udgifter og indtægter og som blev fremlagt til 2. behandlingen. Et budget med besparelser på forskellige områder og udlicitering af hjemmeplejen. Hvilket vi er blevet skældt meget ud for men i NYT Stevns går vi ind for en økonomistyring, hvor udgifterne løbende tilpasses indtægterne og skal der tages af kassen, skal det ske til engangsanlægsudgifter eller afbetaling på lån – og ikke som flertallet gør til den løbende drift.

Aktivitetsniveauet i lokallisten har været særdeles højt det forgangne år. Vi har været synlige på en lang række områder.

Vi har deltaget aktivt 2 gange til By Night arrangementer i St. Heddinge, hvor vi bl.a. stegte og solgte burgere, kaffe og kage og kom i snak med en masse mennesker. Vi oplevede meget interesse om vores stand.

Ligeledes deltog vi i Høst Marked i Hårlev, hvor vi også kom i snak med mange mennesker – og i øvrigt var eneste politiske parti, der deltog.

Herudover har NYT Stevns haft en række arrangementer for Lokallistens medlemmer. Udover det sociale fællesskab, vægter vi højt i bestyrelsen, at vi som lokalliste bliver klogere på vores lokalområde.

Vi mener selv at kunne sige, det har været oplevelser på højt niveau. Sagt med andre ord barren har været højt hævet, og det vil vi naturligvis bestræbe os på fremadrettet også.

Vi var på virksomhedsbesøg hos Sandgaard Beton i St. Heddinge d. 14. maj, hvor Bent Sandgaard fortalte om, hvordan han med stor energi havde bygget virksomheden op fra bunden. Herefter fik vi adgang til Bents garage, hvor synet af flotte biler mødte os – vist nok en stor overraskelse og oplevelse for deltagerne. Vi sluttede af med medlemsmøde.

29. maj fik vi en helt særlig rundvisning på Vallø Slot, hvor Søren Boas fortalt om slottes spændende historie. Vi sluttede af med picnic i Slotshaven.

Søren er en fantastisk engageret fortæller så det var meget fint.

5. august deltog Jørgen og Mogens i et velgørenhedsløb til støtte for Julemærkehjemmene forud for den sidste etape af Post Nord Danmark rundt. De to cykelryttere fra NYT Stevns fik fint reklameret for lokallisten, idet de var eneste fra Kommunalbestyrelsen, der gennemførte. Der var i øvrigt kun 3 tilmeldte kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Stevns. Jørgen og Mogens kom i mål inden for tidsrammen, hvilket ikke altid er tilfældet for Post Nord.

19. august var vi på klintetur ved Mandehoved, hvor vi bl.a. studerede biavl. Jørgen Larsen og Ole Christiansen fortalte med deres ekspertviden.

3. oktober havde vi en helt fantastisk aften i Himlingøje forsamlingshus med 80 deltagere. Himlingøje gravene har jo gemt på enestående arkæologiske hemmeligheder, og det var lykkedes for os at få arkæolog i Slots- og Kulturstyrelsen, Thomas Roland til at holde oplæg.

Der blev lyttet intenst til den oplagte foredragsholder og tilbagemeldingerne fra deltagerne var overordentlig positive.

17. oktober sluttede vi så året af med besøg på Rosendal Gods ved Faxe, som ejes af Hans Michael Jebsen.

Vi fik rundvisninger både ude og inde af en ualmindelig veloplagt Gitte Vejby, som er godsets driftschef.

Efterfølgende kørte vi til Faxe Ladeplads havn og fik en let anretning, og et par hyggelige timer. En meget vellykket tur.

Jeg vil tillade mig at sige, at vi ikke har ligget på den lade side. Men det har været meget positivt og det giver god energi, når vi mærker opbakningen fra jer medlemmer.

I kan i øvrigt gå ind på NYT Stevns’s hjemmeside og læse mere detaljeret om arrangementerne.

På hjemmesiden kan i i øvrigt også se de kommende arrangementer for forår og sommer 2019.

Jeg vil slutte af med at sige, at det har været et spændende år med stort engagement og fremgang. NYT Stevns har konsolideret sig og slået rødder. Vi glæder os til det videre arbejde frem mod valget, hvor vores vigtigste pejlemærker er en ansvarlig økonomi, holde hånden under de mest udsatte borgere og sikre, at kerneområderne kommer til at lide mindst muligt under den økonomiske situation, som det siddende flertal har skabt.

Der er brug for en stærk lokalliste på Stevns. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi er et solidt alternativ til de etablerede partier og det kan vi bl.a. se på, at vi medlemsmæssigt har haft fremgang.  Vi har 26 flere, der har betalt kontingent på dette tidspunkt i forhold til sidste år og nye medlemmer er kommet til.

Rehné Høst Altenburg, kasserer